Hedestoker ApS
Hedestoker ApS
Vi er klar til at hjælpe dig Prof. rådgivning Prisgaranti Nem returnering
Hedestoker ApS

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser
 
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Hedestoker ApS, Hunnerupvej 3, 6920 Videbæk, tlf. 96 92 10 90, Internetbutik: www.hedestoker.dk
e-mail: salg@hedestoker.dk, CVR-nr. 34607370, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Hedestoker ApS, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

Leverancens omfang På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelse, hvis varen er købt via Internettet. Eller købes der vare på vegne af din virksomhed eller din arbejdsgiver henvises til Hedestoker ApS Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende.
 
1. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang dette måtte være udarbejdet. Kunden må selv stå for de nødvendige omkostninger og installationer der måtte være i forbindelse med købet, herunder også montør/installatør arbejde. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Hedestoker.dk side er denne udelukkende af vejledende art, og Hedestoker ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Hedestoker ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.
Ønsker køber ændringer i varerne, som kræver ny CE-mærkning, er dette købers ansvar.
 
2. Leveringstidspunkt og transport
Hedestoker.dk betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Hedestoker.dk sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (GLS, Post Danmark, Danske Fragtmænd og lign.), og Hedestoker ApS har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som Hedestoker.dk måtte finde mest hensigtsmæssig. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er kun vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering til fragtbilen har fundet sted.

Leveringer er til kantsten og kørefast underlag.
 
3. Fortrydelse
Hvis du mod forventning skulle være utilfreds med varen, har du mulighed for at fortryde købet og returnere varen inden 14 dage efter modtagelsen. Du kan også afvise at modtage leverancen. I begge tilfælde skal du selv afholde alle fragtomkostninger. Såfremt det ikke er muligt for fragtmanden at aflevere leverancen på adressen, tages det med retur til centralen, og kan efterfølgende leveres efter aftale - ekstra leveringsomkostninger må påregnes. vare som ikke er lagervare & skaffevare tages ikke retur.
  
4. Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.
 
5. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere indenfor 8 dage, regnet fra den dag, hvor køber har fået, det bestilte i hænde. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.
 
6. Reklamationspligt ved fejl og mangler
For at påberåbe, at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Hedestoker ApS, straks efter, fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hedestoker ApS har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

Indtil 6 måneder efter leveringen formodes fejl i forbindelse med reklamation at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Hedestoker ApS kan sandsynliggøre andet, hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen eller medmindre der er tale om vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

7. Hedestoker.dk mangelansvar
Hedestoker.dk mangelansvar følger i det hele købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, om-levering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentligt) eller et passende afslag i prisen. Hedestoker Aps kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.
 
8. Ansvarsbegrænsning
Hedestoker.dk ansvar omfatter ikke, (a) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i varerne, som ikke er sket i overensstemmelse med Hedestoker.dk instruktioner, (c) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller (d) normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves.
 
Hedestoker.dk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Hedestoker.dk kontrol, hvorved menes ethvert forhold, hvis opstående eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra Hedestoker.dk side, eksempelvis, men ikke begrænset hertil, strejke, blokade, lockout, forsinkelse eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, brand, naturforhold, lovændringer og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen af det bestilte. Hedestoker ApS er, medmindre der foreligger grov uagtsomhed, i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab eller følgeskader opstået som følge af mangler ved det leverede. 

9. Produktansvar
Hedestoker.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

10. Pris og betaling
Medmindre andet aftales, Betales varen forud, eller ved afsendelse fra HedeStoker.dk.
 
11. Fortrydelsesret
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter Hedestoker.dk herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået, det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Hedestoker.dk i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var, da han fik det i hænde. Du kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte i vores butik eller du kan tilsende det med posten eller anden fragtfører til os.
Vores adresse er: Hedestoker ApS, Hunnerupvej 3, 6920 Videbæk. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

OBS! Der må ikke skrives eller klistres labels på emballagen, i så fald tages varen ikke retur. Varen skal returneres så det gør videresalg muligt, varen må ikke havde været taget i brug eller monteret. (I så fald tages varen ikke retur.)

12. Registrering af oplysninger
Når der bestiller varer på Hedestoker.dk hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således: Standardinformationer (påkrævede oplysninger) Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse behandling af ordrer.
EVT. Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner 
Yderligere informationer (frivillige oplysninger)
Nyheder via mail (Ja/Nej boks): Bruges til udsendelse af nyhedsbreve (reklamer) via e-mail. Udsendelse finder typisk sted 1 gang om ugen dog maksimalt 4 gange pr. måned.
Mobiltelefon / telefax: Giver Hedestoker.dk yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse behandling af dine ordrer.
 
Hedestoker.dk videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data køber opgiver når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige, og videregives under ingen omstændigheder.
 
Hedestoker.dk sender ikke uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger ud over hvad fremgår af ovenstående. Medarbejdere hos Hedestoker.dk har adgang til disse oplysninger. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til køber, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores hjemmeside. Køber kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske. Når du køber i Hedestoker.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.
 
Alle aktiviteter i Hedestoker.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.) 

Har du købt en vare via Hedestoker.dk har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Hedestoker ApS, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til salghedestoker.dk.
 
13. Værneting og lovvalg
Parterne har aftalt, at retten i Herning skal være rette værneting, og at alle tvister, der måtte udspringe af nærværende aftale, afgøres ved anvendelsen af dansk ret.

14. Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede produkter, konstruktionsmæssige ændringer og udsolgte varer.

Med Venlig Hilsen
Hedestoker ApS

Sidst redigeret: 15.10.2021TILBAGE
Åbningstider:
Mandag til torsdag: 9.00 - 16.00
Fredag: 9.00 - 14.00
Lørdag, søndag og
helligdage: Lukket
Hurtige genveje
Salgs- & leveringsbetingelser
Sitemap
Kunde login
Kundeservice
Hedestoker ApS
Hunnerupvej 3, 6920 Videbæk
Tlf. 96 92 10 90
E-mail: salg@hedestoker.dk
Cvr. nr: 34 60 73 70